مطالب تاریخی

بررسی خورد و خوراک در دوره قاجار

نادر میرزا از گپ‌های چند ساله خود با همسرش درباره غذا و شیوه پختشان می‌گوید که حاصلش کتاب خوراک‌های ایرانی شده است. شاید این کتاب را بتوان اولین کار مشترک یک زن و مرد دانست.
تاریخ بروزآوری:1398/03/22 ادامه مطلب

تاریخ ایالات متحده آمریکا (بخش پنجم: استقرار اروپاپیان؛ هـ- انگلیسی‌‌ها؛ هـ-13: جورجيا)

در هر حال این ایدآلیست، برای اداره امور مدنی و کشورداری طرح زندگی خیالپردازانه‌ای را ریخته بود که با طبیعت انسان و شرایط محیط سر سازگاری نداشت.
تاریخ بروزآوری:1398/03/15 ادامه مطلب

تأسیس دومی‌نیون آمریکای شمالی بریتانیایی (کانادا) در 1867

این نخستین نمونه واگذاری حکومت بود که با موفقیت تمام انجام پذیرفت، اولین بار بود که یکی از امپراتوری‌های مستملکاتی اروپاییان آزادی سیاسی به مردم عطا می‌کرد.
تاریخ بروزآوری:1398/03/15 ادامه مطلب

تاریخ ایالات متحده آمریکا (بخش پنجم: استقرار اروپاپیان؛ هـ- انگلیسی‌‌ها؛ هـ-12: پنسیلوانیا)

اولین کوشش پن این بود که مجموعه قوانینی تنظیم کند که با حفظ جوانب آزادی، یک حکومت سالم و عادلانه را تأمین نماید.
تاریخ بروزآوری:1398/03/14 ادامه مطلب

تاریخ ایالات متحده آمریکا ( بخش پنجم: استقرار اروپاپیان؛ هـ- انگلیسی‌‌ها؛ هـ-11: دلاوار)

ویلیام پن در سال 1681میلادی، نقشه ایجاد یک مدینه فاضله مبتنی بر وحدت و برادری را طرح ریزی نمود تا نمونه و سرمشقی برای همه بشریت باشد.
تاریخ بروزآوری:1398/03/07 ادامه مطلب

تاریخ ایالات متحده آمریکا ( بخش پنجم: استقرار اروپاپیان؛ هـ- انگلیسی‌‌ها؛ هـ-10: نیوجرسی)

این سرزمین در آن هنگام با عده کمی از مهاجران هلندی که بتازگی در آن مستقر شده بودند مسكون بود.
تاریخ بروزآوری:1398/02/29 ادامه مطلب

تاریخ ایالات متحده ‌آمریکا ( بخش پنجم: استقرار اروپاپیان؛ هـ - انگلیسی‌‌ها؛ هـ -2: ماساچوست)

براستی نیز اغلب اوقات این ستمدیدگان قدیم، خود به هیئت متعصب ترین و قشری ترین ستمکاران درآمدند.
تاریخ بروزآوری:1398/02/26 ادامه مطلب

1 2 3 4 5 6 7  ...