مطالب علمی و فرهنگی

نگاهی به تاریخ علم؛ فصل دوم: از سنگ تا فلز (د – نوسنگی)

یکــی از شــواهد و یافته‌هــای بومــی بــودن فرآینــد گرایــش بــه نوســنگی در یــک حــوزه فرهنگــی را می‌تــوان توالــی زمانــی و فرهنگــی از دوران فراپارینه ســنگی تــا نوســنگی بــا ســفال در آن حــوزه دانســت.
تاریخ بروزآوری:1398/12/05 ادامه مطلب

نگاهی به تاریخ علم؛ فصل دوم: از سنگ تا فلز (ج – دوران میان سنگی، بخش اول)

در این دوره انسان موفق به ساخت ابزار سنگی بسیار ریز و تراشنده‌ها و قلم‌های حکاکی سنگی، و نیز سوزن و درفش از جنس استخوان می‌شود.
تاریخ بروزآوری:1398/08/14 ادامه مطلب

نگاهی به تاریخ علم؛ فصل دوم: از سنگ تا فلز (ج – دوران میان سنگی، بخش دوم؛ هنر و نقاشی)

ولی آنچه به طرز خارق العاده‌ای تازگی دارد ظهور پیکره آدمی به طور انفرادی و در گروه‌های بزرگ هم پیوسته در کنار حالت‌ها، موضوع‌ها و محیط‌های بسیار متنوع است.
تاریخ بروزآوری:1398/08/14 ادامه مطلب

پارادوکس گربه شرودینگر و (فیلم دوبله)

آزمایش گربه شرودینگر نشان می دهد که یک گربه فرضی درون جعبه پیش از آنکه درب جعبه باز شود می تواند در یک زمان هم زنده و هم مرده باشد- پدیده عجیب و غریبی که نتیجۀ مکانیک کوانتومی است.
تاریخ بروزآوری:1398/07/10 ادامه مطلب

نگاهی به تاریخ علم؛ فصل دوم: از سنگ تا فلز (ج – دوران پارینه‌سنگی پایانی)

توسعه ابزارهای تیغه‌ای چندهزاره زودتر رخ داده بود و مرز پارینه‌سنگی میانی و پارینه سنگی پایانی واضح نیست. پارینه سنگی پایانی، به‌طور خاص، محدود به اروپا و تا حدی غرب آسیا و شمال شرق آفریقا می‌شود.
تاریخ بروزآوری:1398/02/04 ادامه مطلب

نگاهی به تاریخ علم؛ فصل دوم: از سنگ تا فلز (ب – دوران پارینه‌سنگی میانی)

آثار زیادی بویژه ابزارهای سنگی از دوره پارینه سنگی میانی از محوطه باستانی لاموستر ((Le Moustier واقع در -دوردون (Dordogne)- جنوب غربی فرانسه بدست آمده است.
تاریخ بروزآوری:1398/01/28 ادامه مطلب

نگاهی به تاریخ علم؛ فصل دوم: از سنگ تا فلز (الف – دوران پارینه‌سنگی پیشین)

نخستین شواهد در خصوص استفاده‌ی انسان‌سایان از ابزارهای سنگی به دوران پارینه‌سنگی پیشین بر می‌گردد.
تاریخ بروزآوری:1398/01/18 ادامه مطلب

نگاهی به تاریخ علم؛ فصل اول: پیدایش خط (ب – اختراع الفبا)

اولین متونی که الفبای نوشتاری دارند به نیمه اول هزاره سوم پیش از میلاد تعلق دارند و به زبان سومری نوشته شده‌اند.
تاریخ بروزآوری:1398/01/05 ادامه مطلب

نگاهی به تاریخ علم؛ فصل اول: پیدایش خط (الف – پیش از الفبا)

نشانه‌ها در مناطقی که مهد یکجا نشینی و کشاورزی بود پدیدار گشت در منطقه‌ای از کرانه‌های رودخانه هلیل رود و تمدن اَرَتَ (Aratta) تا ایلام و میانرودان.
تاریخ بروزآوری:1397/12/28 ادامه مطلب

مقامات ناسا: حیات بیگانه محتمل‌تر از تصورات ماست!

«توماس زورباخن»، یکی از مقامات بلندپایه عملیات علمی ناسا گفته است که به احتمال زیاد، حیات در جاهایی به غیر از زمین هم وجود دارد. آقای زورباخن در مصاحبه‌ای با دانشگاه بوستون بیان کرد: «آیا در ورای زمین هم حیات وجود دارد؟ فکر میکنم جوابش مثبت باشد.»
تاریخ بروزآوری:1397/11/25 ادامه مطلب

1 2 3 4 5