مطالب تاریخی

سرنوشت زبان آذری باستان

مراکز سکونت ترکان و ایرانیان (تاجیکان) از یکدیگر جدا و مراوده میان آنان کم بوده است اما به حکم غلبه سیاسی و نظامی ترکان و نیز رفع حوائج مادی طبعاً ایرانیان محتاج به آموختن زبان ایشان بودند.
تاریخ بروزآوری:1398/12/02 ادامه مطلب

گویشِ فارسی-یهودی

در ترجمه‌ی کتابِ دانیال در همان ایام هم، از لغاتِ ویژه‌ی «زبانِ ارمنی» مخصوصِ قرنِ چهارم ه.ق/دهم م. استفاده شده است. اما مترجمِ این بخش، آزادتر عمل کرده و بیشتر مفاهیم و نه عباراتِ کتابِ دانیال را ترجمه کرده است.
تاریخ بروزآوری:1398/12/02 ادامه مطلب

شاهنشاهیِ پارتیان در اسنادِ چینی؛ نوشته‌ی وانگ تائو (شماره دوم)

اکثریتِ محققان امروزه موافق هستند که «انکسی» به ارشک (اشک) اشاره دارد، یعنی نامی که از سوی نخستین پادشاهِ پارتی بکار گرفته شد و همه‌ی فرمانروایانِ بعدیِ پارتی هم آن را پذیرفتند و بکار گرفتند.
تاریخ بروزآوری:1398/12/02 ادامه مطلب

اصطلاحاتِ جغرافیاییِ زمانِ ساسانیِ بکار رفته توسطِ جغرافی‌دانان اسلامی (بخش دوم/پایانی)

ابنِ خرداذبه در المسالک و الممالک، در شرحِ‌ «سواد‌» واژه‌ی‌ «دوازده خوره‌» و در صفحاتِ بعد ‌«خوره استان‌» را یادآور می‌شود که نشانگرِ آن است که‌ «خوره‌» از‌ «استان‌»، کوچک‌تر بوده است.
تاریخ بروزآوری:1398/11/26 ادامه مطلب

شکست حران (بخش سوم)

لشکریانِ خسته و وامانده‌ی روم را شتاب در حرکتِ عجولانه بیش از پیش فرسوده و ناتوان ساخت، همین که به مرکزِ سپاهِ اشکانیان نزدیک شدند، اکثرِ قشونِ روم به‌صورتِ یک شکلِ مربع آراسته شدند.
تاریخ بروزآوری:1398/11/16 ادامه مطلب

شاهنشاهیِ پارتیان در اسنادِ چینی؛ نوشته‌ی وانگ تائو (شماره نخست)

اسناد و مدارکِ چینی در ارتباط با شاهنشاهیِ پارت، عمدتاً در سه متن از تواریخِ پذیرفته شده(ژنگشی)یافت می‌شود: شیجیِ سیما کیان (حدودِ ۱۴۵-۸۶ ق.م)، هانشوِ بان گو (۳۲-۹۲ م)، و هو هانشوِ فان‌یه (۳۸۹_۴۴۵ م).
تاریخ بروزآوری:1398/11/16 ادامه مطلب

تاریخ ایالات متحده آمریکا (بخش هفتم: رقابت استعمارگران در آمریکای شمالی- قسمت نخست)

با وجود این، کشف حوضه رود می‌سی سی پی به وسیله فرانسویان که در آن زمان هنوز یکه تاز میدان بودند، در سرتاسر نیمه اول قرن هجدهم دنبال شد و همه شاخه‌های بزرگ ساحل سمت راست آن با قایق‌های سرخپوستی پیموده شد.
تاریخ بروزآوری:1398/11/10 ادامه مطلب

1 2 3 4 5 6 7  ...