مجسمه سنگی گوزن خوابیده ساخته شده در 13 هزار پیش

مجسمه سنگی گوزن خوابیده ساخته شده در 13 هزار پیش

تاریخ بروزآوری:1398/08/12