این تصویر بقایای ظرف چوبی را نشان می‌دهد که با استفاده از طلا تزئین شده است

این تصویر بقایای ظرف چوبی را نشان می‌دهد که با استفاده از طلا تزئین شده است

تاریخ بروزآوری:1398/02/21