تصویری که باستان‌شناسان از وضعیت اولیه گور ارائه داده‌اند.

تصویری که باستان‌شناسان از وضعیت اولیه گور ارائه داده‌اند.

تاریخ بروزآوری:1398/02/21