صد مغازه در بازار جهانی تبریز آسیب دیدند.

صد مغازه در بازار جهانی تبریز آسیب دیدند.

تاریخ بروزآوری:1398/02/19