موقعیت مستعمره‌های و ایالت‌های فعلی کارولینای شمالی و جنوبی  بروی نقشه ایالت متحده آمریکا

موقعیت مستعمره‌های و ایالت‌های فعلی کارولینای شمالی و جنوبی بروی نقشه ایالت متحده آمریکا

تاریخ بروزآوری:1398/02/12