مسجد جامع تاریخی سیراف را به زباله‌دانی تبدیل کرده‌اند

مسجد جامع تاریخی سیراف را به زباله‌دانی تبدیل کرده‌اند

تاریخ بروزآوری:1398/02/12