از فردا شب ساعت ۲۴ سهمیه بندی بنزین آغاز می شود.

از فردا شب ساعت ۲۴ سهمیه بندی بنزین آغاز می شود.

تاریخ بروزآوری:1398/02/11