نمودار 7- الف) سهم آپارتمان‌های با عمر بنای مختلف از کل معاملات شهر تهران

نمودار 7- الف) سهم آپارتمان‌های با عمر بنای مختلف از کل معاملات شهر تهران

تاریخ بروزآوری:1397/12/10