نمودار 11: مقایسه رشد و افت نسبت فروش  ملکهای 21 ساله  به بالا با تعداد کل معاملات  و میانگین سالانه در سال 97 شهر تهران

نمودار 11: مقایسه رشد و افت نسبت فروش ملکهای 21 ساله به بالا با تعداد کل معاملات و میانگین سالانه در سال 97 شهر تهران

تاریخ بروزآوری:1397/12/10