نمودار 9: مقایسه رشد و افت نسبت فروش  ملکهای 8 تا15 ساله با تعداد کل معاملات  و میانگین سالانه در سال 97 شهر تهران

نمودار 9: مقایسه رشد و افت نسبت فروش ملکهای 8 تا15 ساله با تعداد کل معاملات و میانگین سالانه در سال 97 شهر تهران

تاریخ بروزآوری:1397/12/10