نمودار 7: مقایسه رشد و افت نسبت فروش  ملکهای نوساز و یکساله با تعداد کل معاملات  و میانگین سالانه در سال 97 شهر تهران

نمودار 7: مقایسه رشد و افت نسبت فروش ملکهای نوساز و یکساله با تعداد کل معاملات و میانگین سالانه در سال 97 شهر تهران

تاریخ بروزآوری:1397/12/10