نمودار 6: درصد رشد قیمت مسکن نسبت به ماه پیش از ابتدای سال 96 تا انتهای سال 97

نمودار 6: درصد رشد قیمت مسکن نسبت به ماه پیش از ابتدای سال 96 تا انتهای سال 97

تاریخ بروزآوری:1397/12/10