نمودار 4: وضعیت رشد قیمت مسکن در منطقه 5 و کل شهر تهران

نمودار 4: وضعیت رشد قیمت مسکن در منطقه 5 و کل شهر تهران

تاریخ بروزآوری:1397/12/10