نمودار 3: رشد تعداد معاملات نسبت به ماه پیش در کل تهران و منطقه 5 شهرداری تهران

نمودار 3: رشد تعداد معاملات نسبت به ماه پیش در کل تهران و منطقه 5 شهرداری تهران

تاریخ بروزآوری:1397/12/10