نمودار 1: رشد تعداد معاملات نسبت به ماه مشابه سال پیش در کل تهران و منطقه 5 شهرداری تهران

نمودار 1: رشد تعداد معاملات نسبت به ماه مشابه سال پیش در کل تهران و منطقه 5 شهرداری تهران

تاریخ بروزآوری:1397/12/10