جدول 1 :  قیمت و تعداد معاملات مسکن در کل شهر و منطقه 5 تهران در سالهای 96 و 97

جدول 1 : قیمت و تعداد معاملات مسکن در کل شهر و منطقه 5 تهران در سالهای 96 و 97

تاریخ بروزآوری:1397/12/10