هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


نمودار 1 - مقایسه میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران با مناطق 5 و 22

مقایسه میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران با مناطق 5 و 22

تاریخ بروزآوری:1397/07/23