کوزه هایی از این گونه تا همین اواخر به دوره ساسانی نسبت داده می شد. ولی اکنون به نظر می رسد در سغد ساخته شده باشد.

کوزه هایی از این گونه تا همین اواخر به دوره ساسانی نسبت داده می شد. ولی اکنون به نظر می رسد در سغد ساخته شده باشد.

تاریخ بروزآوری:1393/09/15