هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


نقوش دژهای مادی بر دیواره های کاخ سارگن دوم در دور شارکین (خرصآباد)

نقوش دژهای مادی بر دیواره های کاخ سارگن دوم در دور شارکین (خرصآباد)

تاریخ بروزآوری:1394/01/11