لشکرکشی به داخل خاک ماد توسط سارگون دوم

لشکرکشی به داخل خاک ماد توسط سارگون دوم

تاریخ بروزآوری:1394/01/11