هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


نمودار4: مقایسه-افزایش-قیمت-با-رشد-تعداد-معاملات-مسکن-در-سال-96

نمودار4: مقایسه-افزایش-قیمت-با-رشد-تعداد-معاملات-مسکن-در-سال-96

تاریخ بروزآوری:1396/11/19