هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


نمودار شمار ه3 : مقایسه-فصلی-رشد-و-نزول-تعداد-معاملات-با-قیمت-هرمترمربع-آپارتمان-در-شهر-تهران-از-سال-94-تا-96

نمودار شمار ه3 : مقایسه-فصلی-رشد-و-نزول-تعداد-معاملات-با-قیمت-هرمترمربع-آپارتمان-در-شهر-تهران-از-سال-94-تا-96

تاریخ بروزآوری:1396/11/19