کم‌نوسانی طلا در شرایط احتیاطی

بازار طلای جهانی

تاریخ بروزآوری:1396/11/12