هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


اسرا و بردگان در حال حمل سنگ و خاک (نقش برجسته از کاخ جنوبی سناخریب در نینوا))

اسرا و بردگان در حال حمل سنگ و خاک (نقش برجسته از کاخ جنوبی سناخریب در نینوا)

تاریخ بروزآوری:1394/01/11