بازدید محمدرضاپهلوی و همسرش از موزه ششم بهمن که ساخت آن در سال ۱۳۵۳ تصویب و در ضلع شمالی برج آزادی، در عمق ۱۵ متری زمین ساخته شد

بازدید محمدرضاپهلوی و همسرش از موزه ششم بهمن که ساخت آن در سال ۱۳۵۳ تصویب و در ضلع شمالی برج آزادی، در عمق ۱۵ متری زمین ساخته شد

تاریخ بروزآوری:1396/11/02