خبر افتتاح برج شهیاد (آزادی) در روزنامه کیهان، به تاریخ یکشنبه، ۲۵ مهرماه ۱۳۵۰

خبر افتتاح برج شهیاد (آزادی) در روزنامه کیهان، به تاریخ یکشنبه، ۲۵ مهرماه ۱۳۵۰

تاریخ بروزآوری:1396/11/02