مقایسه قیمت هر مترمربع (تومان) آپارتمان معامله شده  در پاییز و دی 96 و 95

مقایسه قیمت هر مترمربع (تومان) آپارتمان معامله شده در پاییز و دی 96 و 95

تاریخ بروزآوری:1396/10/10