دریاچه‌ی نمک ناترون تانزانیا (شرق آفریقا)

دریاچه‌ی نمک ناترون تانزانیا (شرق آفریقا)

تاریخ بروزآوری:1396/09/17