هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


 مادها باج‌گزار سکاها بودند و هوخشتره در یک مهمانی، سر از بدن تمام بزرگان و شاهان آنان جدا کرد و پس از آن قلمرو سکاها را به تصرف درآورد.

ضیافت مرگبار: آغاز حکمرانی کسی که در سرزمین ایران باستان، نخستین امپراطوری را برپا می‌کند.

تاریخ بروزآوری:1395/11/15