نقش برجسته آشوربانیپال که بر تخت پادشاهی نشسته که از پیروزی بر عیلام سرخوش است

نقش برجسته آشوربانیپال که بر تخت پادشاهی نشسته که از پیروزی بر عیلام سرخوش است

تاریخ بروزآوری:1395/09/08