هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


شیر معبد به احتمال به همراه شیرهای دیگر نقش نگهبان را برای معبد داشته‌اند.

شیر معبد: این قطعه در نزدیکی چغاززنبیل یافت شده که احتمالاً بخشی از هدایای تقدیم شده به معبد بوده است.

تاریخ بروزآوری:1395/07/16