هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


اثری5400 ساله با هسته‌ای از قیر با پوشش نقره و طلا که نمود یک پهلوان عیلامی است.

پهلوان عیلامی: صفحه گرد طلایی متعلق به قطر 9.7 سانتیمتر که هسته آن از قیر طبیعی و متعلق به دوره‌ی عیلام میانه است

تاریخ بروزآوری:1395/07/16