هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


من،شیلهاک این‌شوشیناک گسترنده فرمانروایی،این یشم را از پورالیش گرفتم.آنچه دقیق و پرزحمت ساخته شده،من در این جا قرار دادم و به دختر دوست داشتنی‌ام دادم

هدیه‌ی شیلهاک این‌شوشیناک پادشاه مقتدر و خانواده دوست عیلامی به دخترش «بار-اولی»، در بالای آویز سوراخی برای آویختن است.

تاریخ بروزآوری:1395/07/16