هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


موجود شاخدار: تندیس 15 سانتی متری عیلامی ازج  جنس الکتروم 4000 ساله که موجود ماورائی شاخداری را نشان می‌دهد.

موجود شاخدار: تندیس 15 سانتی متری عیلامی ازج جنس الکتروم 4000 ساله که موجود ماورائی شاخداری را نشان می‌دهد.

تاریخ بروزآوری:1395/07/16