هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


این نقش که ایزدبانوی لاما را در حال حفاظت از درخت خرما نشان می‌دهد. بر دیواره آجری نیایشگاه همراه با نقش گاو-مرد، به تناوب تکرار شده است.

نمای نیایشگاه شوش: در زمانی که شاهان عیلامی بر سر قدرت بودند. بر تپه‌ی شوش نیایشگاه عیلامیان قرار داشت.

تاریخ بروزآوری:1395/07/16