هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


سنگی از فتح: شوتروک نخونته پادشاه عیلامی پس از پیروزی در میانرودان این نقش برجسته که نشان دهنده پیروزی نارام سین بر لولبیان است را به شوش می آورد.

شوتروک نخونته پادشاه عیلامی پس از پیروزی در میانرودان این نقش برجسته که نشان دهنده پیروزی نارام سین بر لولبیان است را به شوش می آورد.

تاریخ بروزآوری:1395/07/16