دسته‌های نیایشگران در  نقش برجستۀ کورنگ ان در ممسنی. (دوران عیلام)

پینیکیر

تاریخ بروزآوری:1395/02/24