در شهر ایلامی جنب و جوش زیادی برپاست در کارگاه سفالگری ظرف‌های سنگی ساخته می‌شود

در شهر ایلامی جنب و جوش زیادی برپاست در کارگاه سفالگری ظرف‌های سنگی ساخته می‌شود

تاریخ بروزآوری:1394/11/18