چوپانان ایلامی بزها را به خانه می‌آورند و در طویله‌ای که از گل ساخته شده جای می‌دهند.

چوپانان ایلامی بزها را به خانه می‌آورند و در طویله‌ای که از گل ساخته شده جای می‌دهند.

تاریخ بروزآوری:1394/11/18