گاوها در نزدیکی شهر چرا می‌کنند. ایلامی ها کوزه‌های شیر برای دوشیدن در کنارماده گاوها آماده کرده اند.

گاوها در نزدیکی شهر چرا می‌کنند. ایلامی ها کوزه‌های شیر برای دوشیدن در کنارماده گاوها آماده کرده اند.

تاریخ بروزآوری:1394/11/18