مثال از شمارش در دستگاه بابلی-  شصت تایی

مثال از شمارش در دستگاه بابلی- شصت تایی

تاریخ بروزآوری:1402/04/26