هاوارد کارتر پس از کشق مقبره توت عنخ‌آمون در سال ۱۹۲۲

هاوارد کارتر پس از کشق مقبره توت عنخ‌آمون در سال ۱۹۲۲

تاریخ بروزآوری:1402/03/25