یکی از شش ارابه موجود در مقبره توت عنخ‌آمون

یکی از شش ارابه موجود در مقبره توت عنخ‌آمون

تاریخ بروزآوری:1402/03/25