ولسوالی‌های (شهرستانهای) پنجشیر

ولایت پنجشیر بارنگ سرخ روی نقشه افغانستان به مرکزیت بازارک و دیگر ولسوالی‌های (شهرستانهای) پنجشیر

تاریخ بروزآوری:1400/05/29