وضعیت افغانستان از یک ماه پیش تا دیروز 25 اَمُرداد 1400

وضعیت افغانستان از یک ماه پیش تا دیروز 25 اَمُرداد 1400

تاریخ بروزآوری:1400/05/26