نصری: اگر "رای لاهه" به نفع ایران باشد، می‌تواند پیش‌شرط مذاکره با آمریکا شود


نصری: اگر "رای لاهه" به نفع ایران باشد، می‌تواند پیش‌شرط مذاکره با آمریکا شود

نصری: اگر "رای لاهه" به نفع ایران باشد، می‌تواند پیش‌شرط مذاکره با آمریکا شود

تاریخ بروزآوری:1397/07/11