منبر مسجد شهر تاریخی فریمان کشف شد


منبر مسجد شهر تاریخی فریمان کشف شد

منبر مسجد شهر تاریخی فریمان کشف شد

تاریخ بروزآوری:1397/01/26